Dyrenes Dags komités vedtægter

V E D T Æ G T E R 

for 

Dyrenes Dags Komité

-------------------------------------------------------------------------

I. Navn og hjemsted 

§ 1.

1.1.         Komitéens (fondens) navn er ”Dyrenes Dags Komité”.

1.2.         Dyrenes Dags Komité er stiftet af grosserer A.C. Andersen den 19. september 1946. Dyrenes Dags Komité er med tilladelse af Justitsministeriet, Civilstyrelsen dateret den 5. maj 2015,( sag nr. 03-410-11405, 03-410-06908) sammenlagt med  Georg Hirms Legat med Dyrenes Dags Komité som den fortsættende fond

§ 2.

2.1.      Komitéens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune.

II. Kapital og Formål

§ 3.

3.1.      Efter den i pkt. 1.2. nævnte sammenlægning opgjordes den sammenlagte kapital således:

                        Dyrenes Dags Komité

                        Kapitalandel pr. 1.7.2015                                 kr.           15.036.652,79

                        Georg Hirms Legat

                        Kapitalandel pr. 1.7.2015                                  kr.             3.135.187,38

                        Sammenlagt kapital                                           kr.           18.171.840,17

I anledning af at der efterfølgende er tilgået Dyrenes Dags Komité bundne kapital

yderligere arv, som skal anvendes i overensstemmelse med den i pkt. 3.3. anførteformålsbestemmelse, opgøres den forøgede bundne kapital herefter som følger:

                       Dyrenes Dags Komité

                        Kapitalandel pr. 14.8.2017                                kr.           15.976.087,76

                        Georg Hirms Legat

                        Kapitalandel pr. 1.7.2015                                  kr.             3.179.304,24

                        Sammenlagt kapital                                           kr.           19.155.392,00

3.2.      For så vidt angår afkast af fondskapitalen akkumuleret efter den endelige fusionsdato for den i § 1, pkt. 1.2. anførte fusion af Dyrenes Dags Komité og Georg Hirms Legat, samt med henvisning til Civilstyrelsens tilladelse af 27. marts 2018 er det bestemt, at 83,4% af afkast i den fusionerede fond fordeles i overensstemmelse med Dyrenes Dags Komités hidtidige formål, som nærmere specificeret nedenfor i pkt. 3.3. De resterende 16,6 % fordeles i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i det hidtidige Georg Hirms Legat, som nærmere specificeret nedenfor i pkt. 3.3.

3.3.      Den hidtidige Dyrenes Dags Komités andel på 83,4% kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse anvendes til:

at       afholde en årlig landsindsamling til fordel for velgørenhedsarbejdet for nødstedte dyr,

at       yde den bedst mulige hjælp til tilskadekomne og akut syge dyr,

at       yde et hjælpearbejde for nødstedte dyr, herunder især herreløse katte i storbyen og vilde fugle i frostperioder,

at       frikøbe dyr for at redde dem fra uforsvarlige forhold, mishandling eller urimelig aflivning,

at       anbringe herreløse hunde og andre dyr i pension, indtil betryggende forhold kan gives dem, herunder at betale for dyrs forplejning under ejers sygdom, hospitalsophold eller lignende, såfremt ejeren er økonomisk vanskeligt stillet,

at       yde tilskud til dyrlægebehandling, operation og hospitalsophold for økonomisk vanskeligt stillede personers dyr,

at       yde støtte til dyrehjem, herunder eventuelt medvirke ved oprettelse af landsdelsdyrehjem,

at       udbrede kendskab til forståelse for og oplysning om dyreværnsarbejde i almindelighed, og

at       yde støtte til dyreværnsorganisationer, hvis virke henhører under komitéens formål.

3.4.      Den hidtidige Georg Hirms Legats andel på 16,6 % kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse anvendes til:

primært at yde støtte eller tilskud til personer, der ikke er i stand til at betale for dyrlægebehandling af deres syge stuedyr fortrinsvis stuefugle,

subsidiært at støtte formål der gennem forskning eller oplysningsarbejde fremmer dyrevelfærd, fortrinsvis for stuefugle og andre stuedyr.

III. Komitéens opbygnin

§ 4.

4.1.      Komitéen ledes af bestyrelse, som har fra 5 til 10 medlemmer, hvoraf et til enhver tid skal være cand.jur. og et medlem skal være dyrlæge.De øvrige medlemmer skal være personer indstillet af en dansk dyreværnsorganisation, som er opført på en særlig af bestyrelsen ført liste over indstillingsberettigede.

4.2.      Bestyrelsen reviderer listen over indstillingsberettigede mindst én gang årligt. En organisation kan optages på eller udgå af listen, hvis ¾ af bestyrelsens medlemmer stemmer for dette. Ved en sådan afstemning er det medlem, som er indstillet af den omhandlede organisation, ikke stemmeberettiget. Optagelsen på listen forudsætter altid, at organisationen kan tilslutte sig – og vil deltage i – komitéens arbejdsopgaver, jfr. § 3.

4.3.      Bestyrelsen er selvsupplerende. Nye medlemmer af bestyrelsen kan alene indvælges, såfremt mindst ¾ af bestyrelsens medlemmer stemmer for valget, uanset om den pågældende er indstillet af en organisation. Der må højest sidde 2 bestyrelsesmedlemmer fra hver indstillingsberettiget organisation. Valgperioden er 3 år. Genvalg kan finde sted. Valg af bestyrelsesmedlemmer foregår ved skriftlig afstemning.

§ 5.

5.1.      Bestyrelsens medlemmer vælger af sin midte bestyrelsens formand og næstformand og konstituerer sig i øvrigt i overensstemmelse med bestyrelsens forretningsorden.

5.2.      Komitéen tegnes af bestyrelsens formand og et af bestyrelsens øvrige medlemmer. Ved køb og salg af fast ejendom tegnes komitéen dog af den samlede bestyrelse.

5.3.      Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, som varetager særlige opgaver med reference til bestyrelsens formand.

5.4.      Formanden leder bestyrelsens møder.

5.5.      Formanden indkalder til bestyrelsesmøder så ofte, han finder det nødvendigt, eller når 4 medlemmer ønsker dette. Der afholdes dog mindst det antal årlige møder, som er forudsat i bestyrelsens forretningsorden.

5.6.      Indkaldelse til bestyrelsesmøde finder sted ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt bestyrelsesmedlem, på den af den af bestyrelsesmedlemmerne til formanden opgivne adresse.

Indkaldelse kan endvidere ske til de af bestyrelsesmedlemmerne oplyste e-mailadresser.

5.7.      Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Bestyrelsen kan endvidere træffe beslutning på skriftligt grundlag pr. e-mail, hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer skal have lejlighed til at udtale sig og hvor beslutning kræver tilslutning fra mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer.

5.8.      Det påhviler bestyrelsen at føre protokol over alle forhandlinger og dispositioner.

§ 6.

6.1.      Bortset fra de tilfælde, der udtrykkeligt fremgår af disse vedtægter, træffer bestyrelsen afgørelse ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt mindst 4 medlemmer ønsker det. Uanset at skriftlig afstemning skal sikre anonymitet, skal formandens stemme dog være genkendelig, da denne kan være afgørende.

§ 7.

7.1.      Bestyrelsen er berettiget til at antage fornøden lønnet medhjælp.

IV Kapitalforhold 

§ 8.

8.1.      Komitéens disponible formue, afkast heraf, modtagne disponible arvebeløb, gaver og tilskud samt andre indtægter af enhver art, anvendes til gennemførelse af de i § 3 anførte formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

8.2.      Komitéens bundne kapital skal være anbragt i anerkendt dansk bank eller forvaltningsinstitut. Komitéens formand og et bestyrelsesmedlem kan ved deres underskrift give prokura vedrørende komitéens kontante indestående i et pengeinstitut.

8.3.      Bestyrelsesmedlemmer hæfter ingensinde personligt eller solidarisk for komitéens forpligtelser.

§ 9.

9.1.      Komitéen afholder landsindsamlinger ”Dyrenes Dag” efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Meddelelse om landsindsamlinger sker gennem pressen, foreningsblade eller tidsskrifter, ved henvendelse til medlemmer af dyreværnsforeninger, ved udsendelse af breve til firmaer og privatpersoner eller på anden måde, som bestyrelsen måtte finde formålstjenlig for at opnå det bedst mulige indsamlingsresultat

V. Komitéens regnskab 

§ 10.

10.1.    Komitéens regnskabsår er kalenderåret.

10.2.    Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor eller via et godkendt forvaltningsinstitut i henhold til gældende bestemmelser.

VI. Vedtægtsændringer og komitéens opløsning. 

§ 11.

11.1.    Ændring af komitéens vedtægter kan alene besluttes ved kvalificeret majoritet bestående af ¾ af alle stemmer.

11.2.    Opløsning af komitéen kan alene besluttes, hvis ¾ af alle medlemmer er tilstede og stemmer for dette. Hvis ¾ af alle medlemmer ikke er tilstede, men forslaget om opløsning desuagtet opnår støtte fra ¾ af de tilstedeværende, kan der indkaldes til nyt bestyrelsesmøde, hvor opløsning kan vedtages med ¾ af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmers stemmer.

11.3.    Såfremt komitéen ophører med at bestå, skal formuen – herunder oprettede testamenter til fordel for Dyrenes Dags Komité – overgå til de dyreværnsorganisationer, som er indstillingsberettigede til komitéens bestyrelsesposter. Fordelingen foretages af bestyrelsen.

Der skal tages særlige hensyn til midler indsamlet af de respektive organisationer i opløsningsåret, idet sådanne midler forlods tilfalder organisationen.

---------

København, den  16. maj 2018

Nærværende vedtægter træder i kraft den 16. maj 2018.

Nærværende vedtægter erstatter  tidligere vedtægter af 29. august 2002, som ændret ved tillæg af 20. september 2015, 3. oktober 2008, 29. september 2014 og 3. november 2015.

Brøndby, den 16.5. 2018                    

Sign.

Karin Sørensen                            Mogens Wilbert

Merethe J. Knudsen                     Rikke Christensen-Lee                       Peter  Mollerup

Ingeborg Mølbak                          Mogens Klausen